Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Informacje dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, iż:

1) W związku ze świadczeniem Pani/Panu nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mamy prawo przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski którego siedziba mieści się przy ul. Katowickiej 1,  46-200 Kluczbork.

3) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r., poz. 294 t.j.) w zw. z art. 6 ust. 1e RODO.

5) Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu związanym ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w celach sprawozdawczych realizacji zadania publicznego.

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie osoby lub podmioty określone w przepisach  prawa, które regulują cel przetwarzania, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych (Kancelarie prawne, organizacje pozarządowe wykonujące umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.

8) Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.

9) Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

10) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym koniecznym dla realizacji wniosku.